Misja

Misją Fundacji Biznes Mama jest wspieranie przedsiębiorczych kobiet w rozwijaniu oraz monetyzowaniu biznesu.
 

Celami Fundacji są:

 1. rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości kobiet;
 2. rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, w szczególności przez kobiety;
 3. naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie wszystkich szczebli, w szczególności edukację kobiet oraz dzieci w zakresie przedsiębiorczości;
 4. zatrudnienie i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w szczególności matek z dziećmi poniżej 6 roku życia;
 5. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w szczególności godzenia ról zawodowych i rodzicielskich kobiet;
 6. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności matek z dziećmi poniżej 6 roku życia;
 7. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, w szczególności w życiu zawodowym;
 8. rozwój kultury i  sztuki, w szczególności rękodzieła tworzonego przez kobiety;
 9. wypoczynek dzieci i młodzieży;
 10. rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności klastrów kobiecych biznesów.

 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i wspieranie akcji społecznych, informacyjnych kampanii społecznych, projektów artystycznych i edukacyjnych, konkursów, pokazów, wystaw, targów oraz innych wydarzeń związanych z celami Fundacji;
 2. organizowanie kanałów sprzedaży towarów lub usług wytwarzanych przez kobiety;
 3. inspirowanie, tworzenie i wspieranie społeczności, grup, projektów i narzędzi służących rozwojowi działalności gospodarczej, edukacji oraz wymianie wiedzy, doświadczeń i pomysłów przez kobiety, w tym pomoc w tworzeniu klastrów kobiecych biznesów;
 4. inicjowanie i wspomaganie współpracy przedsiębiorczych  kobiet z innymi przedsiębiorcami w tym z dużymi i średnimi przedsiębiorstwami;
 5. doradztwo dla kobiet rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą;
 6. działania mające na celu pomóc przedsiębiorczym kobietom w dotarciu ze swoją ofertą do potencjalnych rynków zbytu;
 7. promowanie działań mających na celu godzenie życia zawodowego i rodzinnego;
 8. promowanie stosowania dobrych praktyk w biznesie;
 9. organizowanie lub prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, wykładów, konferencji itp., mających na celu pomoc kobietom w rozwoju osobistym i zawodowym m.in. w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej;
 10. organizowanie lub prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, wykładów, konferencji itp. skierowanych do dzieci i młodzieży;
 11. organizowanie różnych form integracji poprzez wyjazdy szkoleniowe, study tour, wypoczynek dla rodzin;
 12. publikację materiałów drukowanych (książki, broszury itd.);
 13. prowadzenie strony internetowej oraz stron na portalach społecznościowych;
 14. współpracę z podmiotami, których cele są zbieżne z celami działania Fundacji.

Comments are closed.